ALİ ŞİR NEVAİ

Ömrünün sonuna kadar Türkçe’ yi savunmuş, korumuş ve yüceltmiş bir dilbilimci: Ali Şir Nevai Doğumu; 1441,Herat, Afganistan. Aslen Uygur Türküdür. Babası, Timur’un meliklerinden Sultan Ebû Said’in veziri Kiçkine Bahşi’dir. Cebiri Arap matematikçilerinden, yazıyı Fars şairlerinden öğrenerek başladığı eğitim hayatına Semerkant ve Buhara’da devam ederek müthiş bir eğitim almıştır. Okuduğu okullarda

Devam